REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ONLINE
przez CENTRUM KULTURY I SZTUKI IM. ADY SARI W STARYM SĄCZU
ul. Rynek 5   w Starym Sączu nip: 734 33 34 514:

§1
Sprzedaż online

1. Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi CENTRUM KULTURY I SZTUKI IM. ADY SARI W STARYM SĄCZU, zwane dalej CKiS.

2. Umowa sprzedaży pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Użytkownikiem, a CKiS zostaje zawarta
w przypadku spełnienia wszystkich poniżej wymienionych warunków:
a) złożenia przez Użytkownika zamówienia online,
b) uiszczenia przez Użytkownika zapłaty przelewem bankowym online (e-przelewem) lub przy użyciu karty kredytowej,
c) otrzymania przez Użytkownika od CKiS potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Użytkownika adres e-mailowy.

3. Dokonując zakupu biletów w systemie online, Użytkownik akceptuje warunki, określone w niniejszym Regulaminie.

4. Ceny biletów, oferowanych przez CKiS, zawierają podatek VAT.

5. Przy zakupie biletów online płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego (e-przelewu)
lub karty kredytowej.

6. Płatności za bilety obsługuje spółka Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polska. CKiS nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje, wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu płatniczego wyżej wymienionej spółki.

7. Bilety pozostają własnością CKiS do czasu odnotowania przez CKiS potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Użytkownika.

§2
Ochrona danych

1. Akceptując warunki sprzedaży Użytkownik wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie przez CKiS danych osobowych, podanych przez Użytkownika w formularzu zamówienia.
2. Wszystkie dane, podane przez Użytkownika, są automatycznie szyfrowane przed transmisją do CKiS
bezpiecznym szyfrem i przetwarzane w warunkach poufności.
3. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane będą przez CKiS w celach administracyjnych, przy zachowaniu prawnych zabezpieczeń i ograniczeń, wynikających z przepisów prawa o ochronie danych osobowych.
4. Użytkownik ma prawo, w każdym czasie, zażądać usunięcia lub zmiany danych osobowych, które go dotyczą.

§3
Zwrot biletów

1. W przypadku nieodbycia się wydarzenia z przyczyn leżących po stronie CKiS, CKiS będzie zwracać pieniądze za bilety, bez wymogu okazywania potwierdzenia zakupu.
2. Reklamacje po zakończonym wydarzeniu będziemy rozpatrywać indywidualnie. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, zwracane będą koszty pomniejszone o prowizje firmy dotpay.
2. Pieniądze zostaną zwrócone w tej samej formie, w której zostały zakupione bilety.

§4
Postanowienia końcowe

1. CKiS nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy kupują bilety. CKiS nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług, występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

Regulamin Polityka Prywatności